Wist u dat

De plannen van de Hotels van Oranje 35 meter hoog zijn terwijl het bestemmingsplan maximaal 16 meter toestaat;  

Volgens bestemmingsplan 17.887m2 ontwikkeld mag worden - juridisch getoetst in opdracht van het college van B&W;

Het voorontwerp bestemmingsplan 30.000m2 bevat ten behoeve van voornamelijk appartementen (114 stuks);

Ook de gemeente advocaat tot de conclusie is gekomen dat de Hotels van Oranje geen recht heeft om die m2 te realiseren; 

Onze Vuurtoren 26 meter hoog is, de Golfflat 30 meter, en de Bosflat 22 meter;

De beoogde ontwikkeling daarmee leidt tot verstedelijking en verstening van onze K.W. Boulevard;

Dit in tegenspraak is met het door de gemeente met de inwoners afgesproken ingetogen karakter (Toekomstvisie 2025, pagina 2);

Inwoners in het Oude Zeedorp straks tegen een betonnen muur van 35 meter hoog aankijken;

De gemeente Noordwijk inwoners met (ver)bouwingsambities altijd wijst op de (on)mogelijkheden van het vastgestelde bestemmingsplan;

Zij dat ook bij de Hotels van Oranje moet doen;

De nu getoonde 'artist impressies' vanaf zee en K.W. Boulevard de werkelijke hoogte en massaliteit onvoldoende recht doen;

Deze gemaakt zijn in opdracht van de Hotels van Oranje en de nieuwbouw optisch vanuit de meest gunstige hoek tonen;

De nieuwbouwplannen daardoor veel kleiner lijken dan dat deze vanuit het Oude Zeedorp te zien zullen zijn (35 meter is hoger dan de Golfflat);

De appartementen worden verkocht in het top segment van de woningmarkt en veelal als 2e of zelfs 3e woning zullen dienen en een groot deel van het jaar leeg komen te staan;

Vraagtekens gezet kunnen worden bij de beoogde versterking van hotel- en congresfaciliteiten;

Dit wel het oorspronkelijke argument was om 12.113m2 (30.000m2 vastgoedontwikkeling min 17.887m2 juridisch bouwrechten) extra bouwontwikkeling aan te vragen;

PON van mening is dat bij een dergelijke verruiming van het bestemmingsplan de economische meerwaarde eerst onafhankelijk moet worden uitgezocht/aangetoond;

Dit de wetgever ook eist voor de opname van de 114 appartementen op basis van de Bro artikel 3.1.6 waarin duidelijk staat dat alvorens een bestemmingsplan mag worden vastgesteld eerst onafhankelijk moet worden vastgesteld of het uitvoerbaar is alsook in hoeverre de ontwikkeling aansluit bij de regionale woonbehoefte;

Het voorontwerp bestemmingsplan geen onafhankelijke toetst bevat over de economische uitvoerbaarheid van een 2-tal appartemententorens en PON bovendien geen aansluiting voorziet van deze dure appartementen bij de regionale woonbehoefte (het worden veelal 2e of 3e woningen). 

De nieuwbouwplannen mogelijk een verlies van hotelcapaciteit betekenen omdat ook het Strandhotel en Alwine worden omgezet in appartementen;

Andere ontwikkelaars bij bouwplannen die verlies aan hotelcapaciteit opleverden de verloren bedden verplicht (financieel) moeten compenseren zodat Noordwijk aantrekkelijk blijft als overnachtingslocatie;

De omzetting van voormalig hotel Belvedère naar appartementen financieel gecompenseerd werd bij Clarenwijck (nu Vesper) waardoor de komst van het bekroonde boutique mogelijk werd;

De realisatie van Belvedere duidelijk maakt dat de omzetting van hotel kamers naar appartementen ook binnen de kaders van het bestemmingsplan mogelijk is; 

Het voor PON niet te controleren valt of ook hier de compensatieregels zoals vastgelegd in de gemeentelijke hotelnota controleerbaar worden toegepast;

Bij grootschalige ontwikkelingen er 30% compensatie voor sociale woningbouw moet plaatsvinden in de kernen volgende gemeentelijke woonvisie 2006-2015;

Ook Groot Hoogwaak als private instelling daartoe verplicht is door de gemeenteraad bij een soortgelijke grootschalige ontwikkeling;

De Hotels van Oranje geen compensatie afdragen voor sociale woningbouw elders, zodat er geen extra financiële ruimte komt voor starters bij de Noordwijkse woningstichting;

De huidige planontwikkeling van de Hotels van Oranje de bouwmassa maximaliseert bovenop de juridische bouwrechten die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan;

Dat gaat ten koste van de openbare ruimte op onze K.W. Boulevard alsook het Vuurtorenplein (dat in de schaduw komt te liggen en daarmee nooit meer kwalitatief herontwikkeld kan worden):

De openbare ruimte rondom deze ontwikkeling veel meer erbij betrokken moet worden;

Ook de historische duinvilla’s ‘Klein Duimpje’ en ‘Roodkapje’ moeten beter ingepast worden in het ontwerp door lagere en minder massale nieuwbouw;

Het ontwerp niet voldoet aan de Noordwijkse stijl die wij als inwoners met elkaar hebben vastgesteld;

Afgesproken is dat de menselijk maat bij nieuwbouw centraal staat met maximaal vijf verdiepingen op de K.W. Boulevard bij nieuwbouw (dit conform het bestemmingsplan).

Daar bovenop drie verdiepingen extra mogen worden toegevoegd indien de nieuwe bebouwing wordt uitgevoerd met een schuine kap (op voorwaarde dat het dakvlak begint op de vijfde verdieping en de laatste twee verdiepingen onbewoond blijven).

Dit met de inwoners van Noordwijk is vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan meerjarig aan vast moet worden gehouden om een gewenste kwaliteitsslag te maken;

De hoogte van planontwikkeling (35 meter) de hele omgeving in de schaduw zet;

Doorzichten vanaf maaiveld richting K.W. Boulevard en zee tevens in het nu voorliggende plan onvoldoende aanwezig zijn;

De IRV Zeewaardig van de gemeente Noordwijk juist deze doorzichten fundamenteel vond voor de leefbaarheid en beleving aan de kust te vesterken ('ik zie de zee!')